D-Rakennekosteus
Sertifioitu rakenteiden kosteuden mittaaja ja lämpökuvaaja

D-Ra­ken­ne­kos­teus T:mi:n tie­to­suo­ja­se­los­te

1. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä
D-Ra­ken­ne­kos­teus T:mi
Y-tunnus 1373389-5
Täh­ti­mön­tie 7
01350 Vantaa
Yh­teys­tie­dot re­kis­te­riä kos­ke­vis­sa asioissa:
D-Ra­ken­ne­kos­teus T:mi / Jari Suominen
Täh­ti­mön­tie 7
01350 Vantaa
Puh. 050 3582200
Säh­kö­pos­ti: jari.suominen(at)d-ra­ken­ne­kos­teus.fi

2. Re­kis­te­rin nimi
D-Ra­ken­ne­kos­teus T:mi:n asia­kas­re­kis­te­ri.

3. Hen­ki­lö­tie­to­jen käyt­tö­tar­koi­tus
D-Ra­ken­ne­kos­teus käyttää hen­ki­lö­tie­to­ja asia­kas­suh­tei­den hoi­ta­mi­seen, asia­kas­suh­tei­den hal­lin­noin­tiin ja ke­hit­tä­mi­seen, pal­ve­lui­den/tuot­tei­den tuot­ta­mi­seen ja toi­mit­ta­mi­seen sekä niistä las­kut­ta­mi­seen, lii­ke­toi­min­tan­sa ana­ly­soin­tiin ja pal­ve­lui­den­sa ke­hit­tä­mi­seen sekä la­ki­sää­teis­ten vel­voit­tei­den nou­dat­ta­mi­seen.
Tietoja käytetään myös asiakkaan ja D-Ra­ken­ne­kos­teus T:mi:n oi­keuk­sien ja vel­vol­li­suuk­sien täyt­tä­mi­sek­si. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsittely perustuu so­pi­muk­seen tai muuhun asial­li­seen yhteyteen.

4. Re­kis­te­riin tal­len­net­ta­vat tiedot
Asia­kas­re­kis­te­ri sisältää seuraavat tiedot:
Asiakkaan nimi
Osoite
Säh­kö­pos­tio­soi­te
Pu­he­lin­nu­me­ro
Y-tunnus (yritys) tai hen­ki­lö­tun­nus
Tar­vit­taes­sa luot­to­tie­dot
Tiedot os­te­tuis­ta D-Ra­ken­ne­kos­teus -pal­ve­luis­ta ja niiden toi­mit­ta­mi­ses­ta
Asia­kas­suh­teen tai muun asial­li­sen asioin­ti­suh­teen yh­tey­den­pi­dos­sa syn­ty­nei­den asia­kas­pal­ve­lu­ta­pah­tu­mien ja -do­ku­ment­tien tal­tioin­nit.

5. Re­kis­te­röi­dyn oikeudet
Re­kis­te­röi­dyl­lä on seuraavat oikeudet, joiden käyt­tä­mis­tä koskevat pyynnöt tulee tehdä kir­jal­li­ses­ti asian­omai­sel­le re­kis­te­rin pitäjälle.
Tar­kas­tusoi­keus
Re­kis­te­röi­ty voi tarkistaa tal­len­ta­mam­me hen­ki­lö­tie­dot.
Oikeus tietojen oi­kai­se­mi­seen
Re­kis­te­röi­ty voi pyytää oi­kai­se­maan häntä koskevat vir­heel­li­set tai puut­teel­li­set tiedot.
Vas­tus­ta­mi­soi­keus
Re­kis­te­röi­ty voi vastustaa hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyä, mikäli hän kokee, että hen­ki­lö­tie­to­ja on käsitelty lain­vas­tai­ses­ti.
Suo­ra­mark­ki­noin­ti­kiel­to
Re­kis­te­röi­dyl­lä on oikeus kieltää tietojen käyt­tä­mi­nen suo­ra­mark­ki­noin­tiin.
Poisto-oikeus (ks. myös kohta 8)
Re­kis­te­röi­dyl­lä on oikeus pyytää tietojen pois­ta­mis­ta, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Kä­sit­te­lem­me pois­to­pyyn­nön kuukauden sisällä pyynnön vas­taa­not­ta­mi­ses­ta, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai il­moi­tam­me pe­rus­tel­lun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huo­mioi­ta­va, että re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­lä voi olla la­ki­sää­tei­nen velvoite tai muu oikeus olla pois­ta­mat­ta pyydettyä tietoa. Re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­lä on vel­vol­li­suus säilyttää kir­jan­pi­toai­neis­to Kir­jan­pi­to­lais­sa (luku 2, 10 §) mää­ri­tel­lyn ajan (10 vuotta) mu­kai­ses­ti. Tämän vuoksi kir­jan­pi­toon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan um­peu­tu­mis­ta.
Lisäksi D-Ra­ken­ne­kos­teus-yritystä koskee Kon­sult­ti­toi­min­nan yleiset so­pi­museh­dot KSE 2013, jonka kohdassa 6.1.3 sanotaan aineiston ja tietojen säi­lyt­tä­mi­ses­tä:
”Konsultti on vel­vol­li­nen säi­lyt­tä­mään ti­laa­jal­ta saamansa al­ku­pe­räi­sen ja toi­mek­sian­non pe­rus­teel­la laa­ti­man­sa aineiston 10 vuotta toi­mek­sian­non päät­ty­mi­ses­tä.
Sähköinen aineisto säi­ly­te­tään siinä muodossa kuin se on luo­vu­tet­tu ja kon­sul­til­la ei ole vel­vol­li­suut­ta päivittää aineistoa uudempiin muotoihin. Jos konsultti lopettaa toi­min­tan­sa ennen kuin 10 vuotta on kulunut toi­mek­sian­non päät­ty­mi­ses­tä, konsultin tulee ilmoittaa ti­laa­jal­le tai tämän seu­raa­jal­le missä aineistoa säi­ly­te­tään ja kuka siitä vastaa, tai konsultin on tar­jot­ta­va aineistoa ti­laa­jal­le tai tämän seu­raa­jal­le.
Säi­ly­ty­sa­jan päätyttyä ennen aineiston hä­vit­tä­mis­tä konsultin on mah­dol­li­suuk­sien mukaan il­moi­tet­ta­va asiasta hyvissä ajoin ti­laa­jal­le tai tämän seu­raa­jal­le. Aineisto on vaa­dit­taes­sa luo­vu­tet­ta­va luo­vut­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­via kus­tan­nuk­sia vastaan.”
Suos­tu­muk­sen pe­ruut­ta­mi­nen
Jos re­kis­te­röi­tyä koskeva hen­ki­lö­tie­to­jen käsittely perustuu ai­noas­taan suos­tu­muk­seen, eikä esim. asiak­kuu­teen, voi re­kis­te­röi­ty peruuttaa suos­tu­muk­sen.
Re­kis­te­röi­ty voi valittaa pää­tök­ses­tä tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le
Re­kis­te­röi­dyl­lä on oikeus vaatia, että ra­joi­tam­me kiis­ta­na­lais­ten tietojen kä­sit­te­lyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan rat­kais­tua.
Va­li­tusoi­keus
Re­kis­te­röi­dyl­lä on oikeus tehdä valitus, kantelu tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le, jos hän kokee, että rikomme hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­les­säm­me voimassa olevaa tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töä.
Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun yh­teys­tie­dot:  www.tie­to­suo­ja.fi/fi/index/yh­teys­tie­dot.html

6. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet
Asia­kas­re­kis­te­rin tiedot kerätään suoraan asiak­kaal­ta kysymällä tietoja häneltä itseltään tar­jous­vai­hees­sa ja asiakkaan tietoja täy­den­ne­tään ti­laus­vai­hees­sa, so­pi­muk­sen sol­mimi­sen yh­tey­des­sä. Osa tiedoista kerääntyy re­kis­te­riin muun asioinnin yh­tey­des­sä saaduista tiedoista, kuten asia­kas­pu­he­lui­den, verk­ko­lo­mak­keen tai säh­kö­pos­ti­vies­tien kautta.
Hen­ki­lö­tie­to­ja voidaan kerätä ja päivittää so­vel­let­ta­van lain­sää­dän­nön rajoissa myös yleisesti saa­ta­vil­la olevista lähteistä, kuten väes­tö­re­kis­te­ris­tä, luot­to­tie­to­re­kis­te­ris­tä ja muista vas­taa­vis­ta jul­ki­sis­ta ja yk­si­tyi­sis­tä re­kis­te­reis­tä.

7. Sään­nön­mu­kai­set tietojen luo­vu­tuk­set
D-Ra­ken­ne­kos­teus ei sään­nön­mu­kai­ses­ti luovuta re­kis­te­rin tietoja ul­ko­puo­li­sil­le tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin sa­tun­nai­ses­ti luovuttaa Suomen lain mu­kai­ses­ti vi­ran­omai­sil­le re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­lä olevien lakiin tai mää­räyk­siin pe­rus­tu­vien vel­voit­tei­den to­teut­ta­mi­sek­si tai vi­ran­omais­ten lakiin pe­rus­tu­vien luo­vu­tus­pyyn­tö­jen mu­kai­ses­ti.

8. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn kesto
Hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­lään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa ja mitä la­ki­sää­tei­nen velvoite vaatii:
Kir­jan­pi­to­lais­sa (luku 2, 10 §) kir­jan­pi­toai­neis­toa vaaditaan säi­lyt­tä­mään mää­ri­tel­lyn ajan (10 vuotta) mu­kai­ses­ti. Tämän vuoksi kir­jan­pi­toon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan um­peu­tu­mis­ta.
Kon­sult­ti­toi­min­nan yleiset so­pi­museh­dot KSE 2013 kohdassa 6.1.3 sanotaan aineiston ja tietojen säi­lyt­tä­mi­ses­tä, että konsultti on vel­vol­li­nen säi­lyt­tä­mään ti­laa­jal­ta saamansa al­ku­pe­räi­sen ja toi­mek­sian­non pe­rus­teel­la laa­ti­man­sa aineiston 10 vuotta toi­mek­sian­non päät­ty­mi­ses­tä.

9. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­li­jät ja tietojen suojaus
Re­kis­te­rin pitäjä kä­sit­te­lee hen­ki­lö­tie­to­ja. Paperilla olevat asia­kas­tie­dot säi­ly­te­tään lukkojen takana.
Asia­kas­tie­to­ja säi­ly­te­tään myös säh­köi­ses­sä muodossa ja tietoihin on pääsy vain re­kis­te­rin pitäjällä. Tiedot on suojattu omalla käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la sa­la­sa­noin, luo­tet­ta­val­la pa­lo­muu­ril­la ja muilla tek­ni­sil­lä keinoilla, kuten esim. viruksien ja hait­taoh­jel­mien tor­jun­taoh­jel­mil­la.
Re­kis­te­rin pitäjä voi ulkoistaa pa­pe­ris­ten ja säh­köis­ten asia­kas­tie­to­jen kä­sit­te­lyn osittain kol­man­nel­le os­a­puo­lel­le, kuten kir­jan­pi­tä­jä tai IT-tuki, jolloin re­kis­te­rin pitäjä takaa so­pi­mus­jär­jes­te­lyin, että hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­lään voimassa olevan tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön mu­kai­ses­ti.
Kaikki d-ra­ken­ne­kos­teus.fi -net­ti­lii­ken­ne on SSL-salattua tie­to­lii­ken­net­tä.

10. Tietojen siirto EU:n ul­ko­puo­lel­le
Hen­ki­lö­tie­to­ja ei siirretä EU:n tai Euroopan ta­lous­a­lu­een ul­ko­puo­lel­le.

11. Au­to­maat­ti­nen pää­tök­sen­te­ko ja pro­fi­loin­ti
Emme käytä tietoja au­to­maat­ti­seen pää­tök­sen­te­koon tai pro­fi­loin­tiin.


---------------------------


Net­ti­si­vun eväs­te­käy­tän­nöt
Mitä tietoja net­ti­si­vul­la kerätään ja miksi? Mitä evästeet (=cookies) ovat?
Evästeet ovat pieniä tie­dos­to­ja, jotka selaimesi tallentaa lait­teel­le­si pa­ran­taak­seen sivuston käyt­tö­ko­ke­mus­ta. Lisää tietoa eväs­teis­tä löydät Tra­fico­min, Liikenne ja vies­tin­tä­vi­ras­ton Ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kuk­sen net­ti­si­vul­ta.

Eväs­tei­den käytöstä
Va­li­tet­ta­vas­ti ei useim­mi­ten ole mah­dol­lis­ta estää eväs­tei­den käyttöä ilman, että myös niiden mah­dol­lis­ta­mat toi­min­nal­li­suu­det estetään. Eväs­tei­den käyttö on siksi suo­si­tel­ta­vaa mikäli et ole varma tar­vit­set­ko niitä tai jos ne mah­dol­lis­ta­vat palvelun, jota käytät.

Tällä si­vus­tol­la käytössä olevat evästeet
Sivuston toiminnan kannalta vält­tä­mät­tö­mät evästeet: Näiden eväs­tei­den avulla pidetään huolta sivuston pe­rus­toi­min­nal­li­suuk­sien, kuten si­vus­tol­la liik­ku­mi­nen sivujen välillä ja lo­mak­kei­den täyt­tä­mi­nen.

Kolmannen osapuolen evästeet: Si­vus­tol­la on käytössä Hos­ting­pal­ve­lun tarjoamat lo­ki­tie­dot si­vus­tol­la vie­rai­luis­ta, joten nämä tahot käyt­tä­ne­vät omia eväs­tei­tään.

Si­vus­tol­la on linkki Vimeo-vi­deo­sivustolle, jolloin kyseinen taho käyt­tä­ne­e omia eväs­tei­tään kä­vi­jä­seu­ran­taan ja yk­si­tyi­syy­den suo­jaa­mi­seen.

Eväs­tei­den käytön estäminen
Kun klikkaat eväs­teil­moi­tuk­sen pai­ni­ket­ta "Hylkää evästeet" käytössä ovat vain sivuston toiminnan kannalta vält­tä­mät­tö­mät evästeet. Voit myös estää eväs­tei­den käytön selaimesi ase­tuk­sis­ta Asetukset-otsikon alta.
Huo­mioit­han, että eväs­tei­den käytön esto selaimen ase­tuk­sis­ta saattaa vaikuttaa sekä tämän että muiden käyt­tä­mie­si sivujen toi­min­taan.
Internet-selaimen Incognito-, InPrivate-, Private Browsing-, Private Window-tai vastaava tila käyttöön ottamalla ei vält­tä­mät­tä estä evästeitä, vaan peittää vain jälkensä lait­teel­la, jolla selaa in­ter­net­tiä. Jos to­del­la­kin haluaa piilottaa jälkensä netissä ja estää seurannan, kan­nat­ta­nee käyttää VPN-so­vel­lus­ta.

Tietojen käsittely ja kä­sit­te­li­jät
Tietoja ei luovuteta sään­nön­mu­kai­ses­ti muille tahoille kuin re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­le ja hänen työn­te­ki­jöil­leen. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ul­ko­puo­lel­le.
Tietojen kä­sit­te­lys­sä nou­da­te­taan huo­lel­li­suut­ta ja kä­si­tel­tä­vät tiedot suojataan asian­mu­kai­ses­ti. Sivuston yl­lä­pi­tä­jä huolehtii siitä, että tietoja kä­si­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja vain niiden työn­te­ki­jöi­den toimesta, joiden työn­ku­vaan se kuuluu.

Tietojen säi­ly­ty­sai­ka
Hen­ki­lö­tie­to­ja säi­ly­te­tään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asia­kas­suh­teen yl­lä­pi­tä­mis­tä ja kir­jan­pi­toa varten. Tiedot pois­te­taan kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen viim. 5 vuoden kuluessa.