D-Rakennekosteus
Sertifioitu rakenteiden kosteuden mittaaja ja lämpökuvaaja

Tietoja yrityksestä 

D-Ra­ken­ne­kos­teus on pe­rus­tet­tu vuonna 1998. Tätä ennen yrityksen omistaja, Jari Suominen, jolla on ylempi kor­kea­kou­lu­tut­kin­to, on toiminut muun muassa ter­veys­tar­kas­ta­ja­na Hel­sin­gis­sä ja hän on tehnyt ke­mial­li­sia ja mik­ro­bio­lo­gi­sia, yli­opis­to­ta­son ana­lyy­se­jä Suomessa ja Es­pan­jas­sa.

Vastuullisuus

Käytössä on RT-korttien mukaiset mittaus- ja tut­ki­mus­me­ne­tel­mät sekä ra­por­toin­ti.

Luotettavuus

Luo­tet­ta­va kumppani – Ti­laa­ja­vas­tuu.

Suoritetut kurssit ja koulutus

– Ra­ken­ta­mi­sen hen­ki­lö­ser­ti­fi­kaat­ti, ra­ken­nus­ten läm­pö­ku­vaa­ja (Eurofins Expert Services Oy = ent. VTT), nro: C-25412-25-20
– Ra­ken­ta­mi­sen ser­ti­fi­kaat­ti, ra­ken­tei­den kosteuden mittaaja -hen­ki­lö­ser­ti­fi­kaat­ti  (Eurofins Expert Services Oy = ent. VTT), nro VTT-C-23298-24-17
– Ra­ken­nus­ten läm­pö­ku­vaa­jan Ra­ken­ta­mi­sen ser­ti­fi­kaat­ti, Ra­ken­nus­teol­li­suu­den Kou­lu­tus­kes­kus  RATEKO
– Ra­ken­tei­den kosteuden mittaaja -hen­ki­lö­ser­ti­fioin­ti­kou­lu­tus / Ra­ken­nus­teol­li­suu­den Kou­lu­tus­kes­kus  RATEKO  (kou­lu­tuk­sen sisältöä alempana)
– Ser­ti­fioi­tu läm­pö­ka­me­ra­ku­vaus  ITC (Infrared Training Center) level 1 -kortti
Työ­tur­val­li­suus­kes­kuk­sen myöntämä Työ­tur­val­li­suus­kort­ti
– Si­säil­ma­kor­jaus­ten jär­jes­tel­mä­kort­ti  Ardex.
– Valtuutus tehdä de­sin­fek­tio- ja ha­jun­pois­to­kä­sit­te­ly­jä ASTQ:n edus­ta­mil­la Alron Chemical Co AB:n tuot­teil­la
– Pölyn, kosteuden ja mikrobien hallintaa, de­sin­fek­tio ja ha­jun­pois­to -kurs­si­to­dis­tus / ASTQ
– Si­säil­mas­to­se­mi­naa­rei­hin  osal­lis­tu­mi­nen joka vuosi yli 10 vuoden ajan

Ra­ken­tei­den kosteuden mittaaja -hen­ki­lö­ser­ti­fioin­ti­kou­lu­tuk­sen sisältöä / RATEKO:
– Ra­ken­nus­ten, ra­ken­tei­den ja ma­te­ri­aa­lien lämpö- ja kos­teus­tek­ni­nen toiminta, ris­kialt­tius, vau­rioi­den syn­ty­me­ka­nis­mit, tut­ki­mi­seen so­vel­tu­vat mit­taus­me­ne­tel­mät ja mit­tauk­ses­sa huomioon otettavat tekijät
– Be­to­ni­ra­ken­tei­den pääl­lys­tet­tä­vyys – Kos­teus­mit­taus­me­ne­tel­mät ja -laitteet – Suh­teel­li­sen kosteuden mittaus
– Kos­teus­mit­taus­ten luo­tet­ta­vuus ja vir­hear­vioin­ti
– Kos­teus­mit­ta­rei­den ka­li­broin­ti ja huolto
– Ra­ken­nus­ten, ra­ken­tei­den ja ma­te­ri­aa­lien lämpö- ja kos­teus­tek­ni­sen tilan arviointi ja joh­to­pää­tös­ten teko mit­taus­tu­lok­sis­ta

D-Ra­ken­ne­kos­teus

Jari Suominen
puh. 050 358 2200
jari.suominen(at)d-ra­ken­ne­kos­teus.fi
Täh­ti­mön­tie 7
01350 Vantaa
Y-tunnus 1373389-5
ALV-rek.
Toimialue: Vantaa, Espoo, Helsinki ja Uusimaa, tar­vit­taes­sa kau­em­pa­na­kin.